Διαχείριση των διακρίσεων στα πλαίσια της κοινότητας μάθησης (EUDEC)

Ξεκινήσαμε τη μελέτη για το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα στην παιδική ηλικία, αναγνωρίζοντας πως δεν ζούμε σε μια κοινωνικά και πολιτικά κενή συνθήκη αλλά σε μια πατριαρχική και καπιταλιστική δόμηση των δυτικών κοινωνιών, μέσα στις οποίες το φύλο, το σώμα και η σεξουαλικότητα αποτελούν μηχανισμούς εξουσίας και επιβολής του κυρίαρχου συστήματος, όμως και πεδία μάχης και αντιστάσεων. Έτσι, είμαστε ενάντια στην εξήγηση των διακρίσεων, σε σχέση με το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα, ως φυσικά βιολογικά δεδομένα, διότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται αντιληπτές ως φυσικές και νομιμοποιούνται οι κοινωνικές ανισότητες και οι σχέσεις εξουσίας που προκύπτουν.
Η στάση της κοινότητάς μας σε σχέση με τη διαδικασία εκμάθησης του φύλου, τις ενήλικες προσδοκίες και τις έμφυλες διακρίσεις αποτυπώνεται στην όλη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, της ενήλικης συμπεριφοράς, των σχέσεών και των πολιτικών διαδικασιών μας. Προσεγγίζουμε με ενδιαφέρον τις έννοιες του αυτοπροσδιορισμού και της ισοδυναμίας.
Αντιμετωπίζουμε το σώμα ως κύριο μέσο γνωριμίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τον εαυτό και τους άλλους. Δίνουμε έμφαση στο δικαίωμα για την αυτοδιάθεση του σώματος και στη διαμόρφωση, από ενήλικες και παιδιά, μιας κουλτούρας συναίνεσης ως προς αυτό.
Βλέπουμε τη θεωρία της παιδικής αθωότητας και την κυρίαρχη άποψη πως η σεξουαλικότητα αποτελεί άκρως ιδιωτικό ή ενήλικο ζήτημα, ως θέσεις που καταστέλλουν την παιδική αυτονομία.

We began our research about gender, body and sexuality in childhood by recognizing that we don’t live our lives in a social and political gap (emptiness), but in patriarchal capitalist western society in which gender, body and sexuality consist mechanisms of authoritarianism and enforcement of a dominant system, but also a battlefield of resistance. For this matter, we are against the interpretation of any discrimination due to biological data, because in this way social inequality and authoritarian relationships become natural and legitimate.
Our pedagogical approach in the procedure of learning the gender, the body and the sexuality, is reflected in the whole environment. In adult behavior, relationships and expectations, in gender discrimination, in our political procedures. We approach with interest in the meaning of self-designation and equivalence.
The body is channel of meeting, reacting and communicating with ourselves and the others. We emphasize on the right to self-sufficiency and determination, for adults and children, a culture of consent.
The theory of children’s innocence is a dominant perspective, which suppresses children’ autonomy and preserves sexuality as a highly private and adult issue.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *